ارحم ارحم:

ابیقضه لو نایم حبیبی ، طیفک امعاشر خیالی

اشما ردت انساک یشگر، ذکرک ایدور اعله بالی

رخّصت عمری  اعله مودک ،و اشتریتک سعر غالی

حقرت نفسی و هویتک و ساهرت سود اللیالی

صم رمل لمّیت بیدی و رجع منک چفّی خالی

انت اغله الناس عندی و ابد غیرک ما حلا لی

اتسلّحت و اگصدت حبک لو اموتن ما ابالی

انه ما غیّرنی بُعدک،شنهو تبعد،شنو اگبالی

و ابد ما ریدن یغیّر شرجی اطباعک شمالی

ثابت ابحبک حبیبی و بقه ثابت کل جبالی

بس بقیت چلمه ارد اگلک،اهیه اول و اهیه تالی

ارحم ارحم حته لو من صخر گلبک ،خل یرج مره اعله حالی

******

ای یا گلبی:

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت و شمّت عطر الورگه

******

صارت نایل غناه گلبی

و صارت شمعه و ضوّت دربی

و صارت خمره ابکاسی و شربی

ای یا گلبی ، ای یا گلبی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت شمّت خد الورگه

******

صارت مرهم یشفی اجروحی

و صارت همی و ظیمی و نوحی

و صارت ورگه و سکنت دوحی

ای یا روحی، ای یا روحی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت باست خد الورگه

******

صارت تعبیر احلامی

و صارت ذکری ابکل ایامی

و صارت یقضی و بین احلامی

ای یحلامی ای یحلامی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت شمت عطر الورگه

*****

صارت قلمی حبر اشعاری

و صارت همی و جرحی و ناری

و صارت صدره اتبوح اسراری

ای یا ناری ای یا ناری

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت باست خد الورگه

******

رسمت صوره اتمثّل حبی

و صارت اول جرح ابگلبی

بس ما راوت ظیمی و شعبی

ای یا گلبی ای یا گلبی

******

سگیتک مای:

سگیتک مای من عینی****گلت بلکه الدمع یرویک

و طعمتک من لحم زندی****وگلت هلبت یغزّر بیک

و رسمیتک عله اوراق الشجر**** و احمد بیک

و اکتبلک غزل عشاگ****لنجوم السمه ایودیک

و غازلتک مثل جاهل****و من تنام الولی اعلیک

و غادرت ابحیاتی و طوعیت الروح****و حضرت ابکل وجودی و ابشوگ افدیک

و علت اعله النفس مرات****و عملت اشماردت یرضیک

و اموتن من تروح ابعید****و افزّن من یمر طاریک

تالیهه اترکتنی و رحت عنی ابعید****یمن مثلی الوکت یبلیک

و لا چنّک حبیب الروح**** و لا ذاک التعب یعنیک

چا هاذی جزات الطیب****و الیوفیک

ما یکفیک

کل هاذه العملته اویای

ما یکفیک

بایعنی و شریتک سمر ما ینقاس****عجیبه اتبع من شاریک

اخاف ادعی علیک و حوبتی اتضرّک****و ادعلیک و اگولن ربک ایخلیک

و انسّی العین رسمک گلت بلکی انساک****لو طبّگ جفنهه انوب تحلم بیک

و من شفت التعب ویاک ما غزّر**** ردت من الگلب امحیک

و لگیتک بالگلب منحوت **** و حاولت اشکثر بس ما گدرت اجزیک

******

صفنه:

صفنه ابسلام الشمس تاخذنی حد الصین

و اذکر مضایف هلی و اذکر هلی الطیبین

من چان لیل الشته یجمعنه موگد طین

ما نشعر احنه ابّرد و ابحب امس دافین

و الیوم حبنه ثلج و اهل الهوا المعسمین

******

 الحقیقه

اطلعت کلک دغش و اعرفتک  اشبیک

و کشفتهه الحقیقه امرور الایام

و چنت بالع النخله ابشوکهه اویاک

و الک چم دگه خایب بالگلب ضام

و چنت غالی و لا فد یوم رخصیت

تالیهه ابرخیص ابسوگک انسام

اعرفت ساسک رمل و ادریتک اتمیل

لچن گلت الیحب متغیره الاوهام

و طلع گلبک فحم بس ابیض اثیاب

کشفیت الحقیقه و اشفتک اصخام

******

و ایضا:

انه کربه و اوّگعیت من نخله و خذانی المد

و یزتنی ابکیفه للردمات حدرّنی و بعد مارد

و لگانی البیّه یشتعل نار یخاف امن الوکت یبرد

و جابلنی و یچمّل حطب فوگ اچلای اشما راد الجمر یخمد

و لک بسّک دطفّی النار یل شایل حقد اسود

ما ضلت بگایه و صرت صم ارماد ازود

مومن البرد بردان چه حبک ثلج تبرد

******

عنی ابعد یقاسی :

عنی ابعد یقاسی و روح و انسه البینک و بینی

و ضل ابراحتک مرتاح  و انه ابظیمی خلینی

و خلّلک ملتهی اویه الغیر شعری یضل یسلینی

و خل الظیم یفرشنی و خل الفرگه تطوینی

و لوهی الفرگه تحرگنی الدمع ینزل یطفینی

و اذا شح البصر بیه ماریدک تدلینی

و اذا گص البرد بیه ما ریدک تقطینی

نار البیه مسعورا تحرگنی و تدفینی

کل هذا الجره قسمه وین المفر یا عینی

طالع و انطبع اسود و امبیّن عله اجبینی

******

امنین اجیت:

چان گلبی ارماده طافی امنین اجیت انفخت جمره و ولّعیته

و الچمت بیه الجروح و من جدید اجروح جدد و سریته

الله لا ینطیک خایب انه های اسنین برماد الجگایر دثّریته

و اشکثر لمته و گلتله الما یحبک لا تحبه و عله المامش صبریته

و امنّت مده و گلت یمکن نساهم و العشگ خلصت قضیته

ما دریت انوب نظره اترجّع الماضی النسیته

و من بعد کل هالسنین احساب امس من فارگیته

******

لا تدور عل غلط:

اعتذر اباول کلامی و اطلب الغفران منک لو خطیت

حتی باچر اوگف ابوجهک و اگلک خویه انه اتعذریت

لا تدوّر عل غلط بحروف شعری اشما حچیت

و انتبه شنهو الاگوله و شنهو عانیت ابزمانی و مادریت

امنین اسولفلک یغالی اتحریّت

خاف اشک ایراب شعری و اتگول عنی اتسودنیت

انه صار اسنین دافن خنجر ابین الضلوع و ما شکیت

انه عشت العمر کله امدثر ابیاییم صبری و هم اظن حگی لون ادثّریت

انه بالسان الشماته اتجرّحیت

انه باسوف الخیانه اتطبّریت

انه باحبال الملامه اتچتفیت

انه دولاب الوکت فرنی ابعکس و تدوهنیت

انه میت

انه بس ارسوم امشی اعله الارض یلمادریت

انه چم مره اعثرت بدروب حسباتی و چبیت

انه چم مره ابسهام الحظ خطیت

انه مرتنی المئاسی و لا خذیت و لانطیت

انه یا انه اعله بختی ابزید و اعبید اجنته و امنیت

******

ردا علی اغینیه یاس خضر:

مرینه دیرة حمد****یمظفر النواب

وین المضایف ذکن****المشرّعه الابواب

او وین الدلال الذهب****قاطیهه من اتراب

و دورنه مامش بعد****حدر السنابل گطعه

******

ضیّعنه دیرة حمد ****و احنه ابقطار اللیل

و اسمعنه نوح و بچی****و الآه و الیا ویل

یا ریل صیح ابقهر****صیحت عتب یا ریل

جار امن یا حمد **** و من عدنه رک الحیل

دورنه ما مش بعد ****حدر السنابل گطه

******

الابوذیة

مجانین الهوی  خمسه و نـاسات****او هم  لیلای عــافتنی  و ناسات

 

یگولون البعض  بلحب  وناسات****و انا من الضیم صار اجنون بیه


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دلنوشته های بارانی من Cars2018 Robert ارزونی اینجاست Danielle Cassandra فروش سنگ عقیق خطی هارمونی باران دانلود پروژه و پایان نامه دانشجویی آموزش بازاریابی و راه اندازی کسب وکار اینترنتی آموزش سئو دیجیتال مارکتینگ