فی مدح أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام)

نفوس اهل الضغاین من فتاها

وفــتوات الملاحـــم مــن فتاها

أنـــشـــدک عن الامه من فتاها

ویـــا هــو الرفع رایتها العلیه

* * *

فی مصاب الطاهرة فاطمة اهراء (علیها السلام)

مضـــرار الـــدهر للــزهره ولاهی

وگـلــبــها حگـه لو یــجزع ولاهی

لا هی الحــظت بالـــهادی ولا هی

تخلصت مــــن افـــعال الجــــاهلیه

* * *

فی مصاب الإمام الحسن بن علی (علیه السلام)

فـــرح ما شفت طول العـــمــر بسـهام

ومســـیل الدمع ظل یــسیل بـــســـهام

الحســـن نعشه وسافه انرمــه بسهام

ومنعــــوا دفــــنه یــــم ســیـــد البریه

* * *

فی مصاب الامام الحسین بن علی (علیه السلام)

العـــلـه عــاف العله شانه ورحلک

وزمانک ما صـــفــه ساعه ورحلک

تــگـــطَّع جســـمک الطاهر ورحلک

تـــوزع شـــمله مـــا بـین آل امیه

* * *

ندبة للامام الحجة بن الحسن (عجل الله فرجه)

یـــبو صالـــح نـجومک علن وفلان

احــــل ویــــاک حبــل العتب وفلان

دینــــک طـــاح بیــــن فــلان وفلان

انـــوله لاچــن ولـــوه اشلون ولیه

* * *

دلیـــلی ابسـهم یبن الحسن مرمی

وعلیک الدمـــع دم ایــســیل مرمی

دیـــنــک بیــــن هـــذا وذاک مـرمی

اجـــنـــازه ابلا أهـــل ظـــلت رمیه

* * *

خطاب العقیله زینب لاخیها العباس (علیه السلام)

الــگــلب بـــالعزم صبــرته ومنته

وفرشته اعله الترب یـــمک ومنته

منته الکـافــــــل ظعـــونی ومنـــته

الجبتنی ویاک لیـــش اگــطعت بیه

* * *

اهمومی هموم فوگ الگلب منتل

وســــبّاح الـــدلـــیل إعــلیک منــتل

گـــوم ارجــعــنه یـــا عباس منـتل

جبــتــــنه ویــاک لـرض الغاضریه

* * *

الـــدهر شتـــت شـــملنه بالظعینه

ودلـــیــلی سیـــوف امیه بالظعینه

وســافه الــشــمر یحدی بالضعینه

وابـــو فــاضـل عــلى الغبره رمیه

* * *

یعــــباس اســتــمع عـتب ولا مای

غـــریــبه وزادت ابفگدک ولا مای

مهــجــنه بالعـطش تلهب ولا مای

یخـــمد جـــمر لــوعتــــنه السریه

* * *

عن لسان حال الصابره ام البنین (علیها السلام)

الـــلیالی ما اصــدلهن ولا عــــون

دعـتنی لا ضمد عندی ولا عــــون

لا عـــباس لا جعــــفر ولا عــــون

ولا عثـــمــان کـــلها اگــطـعت بیه

* * *

خطاب زینب لأخیها الحسین (علیه السلام)

یـــبو الـــسـجاد گلی شصار وجره

أهــیّــس نــار حـــدر الظـلع وجره

یگـــلــها الطفـــل دمـه سال وجره

رضـــیــع وفــطــمته سـهام المنیه

* * *

عن لسان حال ام کلثوم فی غربتها

رهــــیــف العــسر لظلوعی حدبها

وشبیه الگوس والحـــاجب حـدبها

الظعاین عگـــب حـــادیها حدبـــها

الشمـــر وایـشومر ابسوط الرزیه

* * *

لسان حال الامام زین العابدین (علیه السلام)

اون ونحـــب وانـوحن وحن ویهاه

على الراح وچـــبـدتی ابنار ویهاه

الی والد شــبــیــه البـــدر ویـــهاه

الـبـدر عجـــبه ایــتوسد عــالوطیه

* * *

فی شجاعة مسلم بن عقیل (علیه السلام)

بـــنه بـــیت العـــزم سیفه وحیفاه

عجید ویدوی بالـکـــوفه وحیــــفاه

اخـــذ مـــن الخــصم حگـه وحیفاه

وغـفـت عــینه على سروج المنیه

* * *

خطاب سکینه بنت الحسین (علیه السلام) مع عمها العباس (علیه السلام)

لســـانی یلـهج باسمک وردیت

وعسانی مثـــلک اتوذر وردیت

اجیـتک للنهر انحــب وردیـــت

خفــــت لــن النهر یشتمت بیه

* * *

خطاب الرباب لولدها عبد الله الرضیع

ضمـــیری ابکعـــبة المحنه یطفلی

ومهجتی من تشـــب دمعی یطفلی

آنـــه امـــک واهـــز مهــدک یطفلی

نســـیـت امصـــوب ابـسهم المنیه

* * *

خطاب رمله لولدها القاسم بن الحسن (علیه السلام)

یجـاسم یـــبنی حیلی علیک دمعای

ودلـــیلی بــالنحب والـنوح دمعای

اشلون اصبر وانشّف سیل دمعای

وشفـــت دمــک یسیل اعله الوطیه

* * *

خطاب لیلى لولدها علی الأکبر (علیه السلام)

راســـی علـیک یالاکبر یشبلای

وجمر فگـــدک ابدلالی یشبلای

لوین أبعدت عــن امک یشبلای

وعفتنی بالغـرب واگطعت بیه

* * *

خطاب الطفله العلیله لدار الاهل والاحبه بعد الفراق

الفـــلک مـــا یعتدل بالعکس یا دار

ولا ینشف دمـــع عــیـــنای یا دار

یــــدار الاهـــل اهــلـچ وین یا دار

گـــولـــی ولا تــخــلیها خـــفــــــیه

* * *

جواب الدار لها

یــــهالتنشد عـن اهلی وین ماوین

تعنّوا کـــربـــله والظـــعن مــاوین

اشـــتــظن گـلبی علیهم ابد ماوین

یون وینوح کـــل صــبح ومـــسیه

* * *

خطاب الطفله حمیده مع والدها مسلم بن عقیل (علیه السلام)

زمـانــی عگـب عینک سلمتنی

او راحـــات النــوایب سلمتنی

رحــت عــدمن یـبویه سلمتنی

یــتــیمه ویـا شهم وصیت بیه


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مجمع آفتاب Evan رسانه های برتر سیمرغ پرواز اقليمـ رهايے یادداشت های علی جباری راهنمای گردشگری تجهیزات نظافت صنعتی نیلفیسک مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو منظوره شهید باهنر آبیک Jack