الغربه ماتنراد بس والله مجبور
شایف عدل یختار یسکن بلگبور
 
یاصیاد السمج صدلی بنیه

واریدنه نقیه ومیه بالمیه

وماریدا سمج من نهر دجله تجیب

نهر دجله انترس شبان شیعیه

وکل جثة بنیه وشاب یاصیاد

اذا موملک صالح یعنی حوریه

ویاصیاد انصحک انته والویاک

نصیحه بکل اذان تحطه ترجیه

لازم بالبلم مایمشی کل
صیاد

لان یسحک الروس برجل مردیه

وتدری انته الجثث مفصوله عن الروس

وخاف یروح راس الغیر راعیه

یصیاد السمج تذکر کبل بالصید

من تصید وانته تغنی باغنیه

بعد اذن النهر ماتطرب عله الصوت

هسه عله النهر کوم اقره لطمیه

یصیاد السمج هذا السمج مغشوش

شارب دم هلی وماشارب امیّه

یصیاد التصیده ینکس النه الروس

ولو مرات صیدک اهون شویه

بس بالک بنات اهوای جوّه المای

بلایه اهدوم ذبوه الوهابیه

ویاصیاد احذرک من ترید تصید

خاف تصید سمجه وتطلع بنیه

ویصیاد الجثث صید النه جثت شاب

عمره 18 واحلامه وردیــــــــــــــــه

طالبته المدارس والمدیر یکول

النتایج طلعت ومقبول کلیه

ویصیاد وطلب من عندک یطلبون

واذا انته شریف بساع نفذه الهم

بدل ماتذب سلیه وترید تصید

کوم اکسب ثواب وجفن ذب الهم

یصیاد الجثث طوفت فوک المای

یاصیاد امانه علیک رکبهم

واکتب عالبلم مأجوره یابغداد

وابد والله ولدج ننسه عملتهم

بعد ماتنسمع منصوره یابغداد

بس مدهوره نسمع من مصایبهم

یصیاد الفتن من جوه راس المای

وصیّه النهر دجله تکله صالحهم

بغداد الکرخ واهل الرصافه اخوان

بس الذنب ذنبه اشلون یفصلهم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Crasher_Hacker وبلاگ شخصی حسین توکلی بردسکن زنبور عسل parhand فرش ماشینی دختر دریاها... بیتا رایانه آرایشگری BAWX 103 گل پونه